Obchodní podmínky a Zásady zpracování osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

upravující používání ubytovacích služeb
(dále též jen “Podmínky”)
obchodní společnosti
Šumava accomodation s.r.o.
IČO: 052 88 754
sídlem č.p. 26, 385 01 Kubova Huť,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 261272

I. Definice pojmů
Podmínky je označení pro tento dokument, který je svou povahou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 a násl. zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („NOZ“). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, která byla uzavřena mezi Ubytovatelem a Hostem.

Ubytovatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí obchodní společnost Šumava accomodation s.r.o.
IČO: 052 88 754, sídlem č.p. 26, 385 01 Kubova Huť, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 261272. Ubytovatel je provozovatelem hotelu na adrese Kubova Huť 26, PSČ 385 01.

Hotelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ubytovací zařízení Hotel Kristian, na adrese Kubova Huť 26, PSČ 385 01.

Doprovázející osobou se rozumí fyzická osoba, jejímž záměrem je být v Hotelu ubytována s tím, že smlouva o (pro)nájmu pokoje bude uzavřena mezi Zpracovatelem a Hostem.

Prostory vyhrazené k ubytování se pro účely těchto Podmínek rozumí výhradně pokoj v Hotelu, který byl Ubytovatelem Hostu poskytnut k užívání.

Smluvními stranami se pro účely těchto Podmínek rozumí Ubytovatel a Host.

II. Všeobecné obchodní podmínky
1. Tyto Podmínky upravují používání ubytovacího zařízení, tedy Hotelu Kristian, jakož i služeb s ubytováním v Hotelu souvisejících.

III. Smluvní strany
1. Ubytovací služby Hotelu či služby s ubytováním související, využívá Host a případně též Doprovázející osoba, či osoby.
2. Speciální, individuální podmínky nejsou součástí těchto Podmínek, nýbrž podléhají samostatnému ujednání mezi Ubytovatelem, Hostem či třetími stranami.

IV. Uzavření smlouvy o ubytování
1. Host je oprávněn poptat ubytovací či jiné služby poskytované Ubytovatelem osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či v jiné ústní či písemné formě, prostřednictvím kontaktního formuláře, umístěného na internetových stránkách https://www.kristian1000.cz/kontakt-hotel-kristian-kubova-hut/, či použitím rezervačního formuláře umístěného na internetových stránkách www.kristian1000.cz či smluvního partnera Ubytovatele www.booking.com.
1.1. Smlouva uzavřená za přítomnosti smluvních stran
V případě, že je o uzavření smlouvy o ubytování jednáno osobně za účasti Hosta a osoby oprávněné zastupovat Ubytovatele, je smlouva o ubytování uzavřena bezodkladnou akceptací nabídky ze strany Hosta.
1.2. Smlouva uzavřená v nepřítomnosti smluvních stran
V návaznosti na požadavek Hosta učiněný zejména telefonicky, prostřednictvím e-mailu či v jiné písemné formě, nebo požadavek zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, umístěného na internetových stránkách https://www.kristian1000.cz/kontakt-hotel-kristian-kubova-hut/, zašle Ubytovatel Hostovi nabídku na ubytovací a jiné služby, která zohledňuje požadavek Hosta a aktuální možnosti Ubytovatele. Takové jednání ze strany Ubytovatele je považováno za návrh na uzavření smlouvy o ubytování, ve smyslu ust. § 1731 a násl. NOZ (dále jen jako „Nabídka“).
Nabídka musí minimálně obsahovat závazek Ubytovatele poskytnout Hostovi ubytování v blíže specifikovaném pokoji či pokojích, dobu, na kterou se ubytování sjednává a výši úplaty spojenou se službami, které jsou předmětem Nabídky.
V případě písemné Nabídky je její součástí také lhůta, ve které musí být Nabídka ze strany Hosta přijata. V případě neuvedení lhůty činí tato lhůta 3 pracovní dny. Za přijetí Nabídky Hostem bude považováno jakékoli jednání Hosta, v ústní či písemné formě, z jehož obsahu bude možné bez větších pochybností vyvodit, že Host Nabídku přijal.
V případě, že Ubytovatel neobdrží ve lhůtě pro přijetí Nabídky souhlas ze strany Hosta, Nabídka bez dalšího zaniká s tím, že Ubytovatel není takovou Nabídkou nadále vázán.
Smlouva o ubytování vznikne v okamžiku, kdy Ubytovatel prokazatelně obdrží souhlasný projev vůle Hosta s Nabídkou („Vznik smlouvy“).
Smlouva o ubytování je uzavírána na dobu určitou, počínaje dnem, který byl smluvními stranami sjednán jako den příjezdu Hosta („Den příjezdu“) a končí dnem, který byl smluvními stranami ujednán jako den odjezdu Hosta.

1.3. Smlouva uzavřená prostřednictvím systému booking.com
Rezervací přes Booking.com vstupuje Host do přímého smluvního vztahu s Ubytovatelem.
Uveřejnění poskytovaných služeb na serveru Booking.com je považováno za návrh na uzavření smlouvy o ubytování ve smyslu ust. § 1731 a násl. NOZ („Nabídka“).
Provedení rezervace ze strany Hosta prostřednictvím internetových stránek booking.com je považováno za akceptaci Nabídky a tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o ubytování.

V. Úplata za ubytování
1. Aktuální výše úplaty za ubytovací služby, resp. veškeré služby poskytované Ubytovatelem, je příkladmo uvedena v ceníku uveřejněném na internetových stránkách https://www.kristian1000.cz/kdyz-prijde-na-penize/. Ceny uvedené na výše uvedených serverech jsou pouze orientační s tím, že Ubytovatel je oprávněn jejich výši jednostranně upravovat. Konečná výše úplaty za služby poskytované Ubytovatelem je stanovena výší úplaty, uvedené v Nabídce, která byla Hostem přijata výše uvedeným způsobem.
2. Host má nárok požadovat, aby mu služby Ubytovatele byly poskytnuty za úplatu, která je obsahem Nabídky, a to v případě její včasné akceptace („Úplata“). Celková výše úplaty je tvořena částkou, účtovanou Ubytovatelem za poskytnutí služeb, navýšenou o míru daně z přidané hodnoty, jejíž je Ubytovatel plátcem, jakož i částku, která odpovídá správním či jiným poplatkům, které je Ubytovatel na základě zákona povinen odvádět (např. rekreační poplatek).
3. V případě provedení rezervace přes internetové stránky booking.com má Host právo na výši úplaty zveřejněnou v okamžiku provedené rezervace.
4. Ubytovatel má právo jako garanci úhrady Úplaty ze strany Hosta požadovat, aby Host dal Ubytovateli peněžitou zálohu na úhradu Úplaty za poskytované služby, a to ve výši 200,- Kč („Záloha“).
5. V případě, že Záloha nebude ze strany Hosta uhrazena ve výši, lhůtě a způsobem ujednaným mezi smluvními stranami, má Ubytovatel právo od smlouvy o ubytování odstoupit.
6. Host se zavazuje uhradit Úplatu nejpozději k poslednímu dni, ve kterém využíval služeb Ubytovatele, tedy před svým odchodem z Hotelu. Od konečné výše Úplaty bude odečtena Záloha, kterou Host Ubytovateli v předstihu před konečnou úhradou složil. Pozdější úhrada podléhá samostatné dohodě mezi Ubytovatelem a Hostem.
7. Úplata za poskytnuté služby je hrazena v českých korunách. V případě, že je přáním Hosta uhradit Úplatu v jiné měně, podléhá taková skutečnost samostatné úmluvě mezi Ubytovatelem a Hostem. Ubytovatel je v takovém případě povinen sdělit Hostu výši směnného kurzu, za jehož použití je připraven platbu v jiné měně akceptovat.

VI. Storno podmínky
1. Host je oprávněn písemně od smlouvy o ubytování v období od Vzniku smlouvy do Dne příjezdu odstoupit, a to bez uvedení důvodu.
2. V případě doručení písemného odstoupení Hosta od smlouvy o ubytování, a to ve lhůtě kratší než 14 kalendářních dní přede Dnem příjezdu, je Host povinen zaplatit Ubytovateli smluvní pokutu odpovídající výši složené Zálohy, která byla mezi Smluvními stranami ujednána.
3. V případě, že Host složil Ubytovateli Zálohu, je Ubytovatel oprávněn její výši bez dalšího jednostranně započíst oproti jeho nároku na úhradu smluvní pokuty.

VII. Služby s ubytováním spojené
1. Ubytovatel nad rámec ubytovacích služeb nabízí hostům níže uvedené služby.
2. Host je oprávněn užívat hotelový bazén.
3. Host je dále oprávněn užívat wellness s vířivkou a saunu („Služby“).
4. Hostům je dále nabízena možnost stravování v hotelové restauraci.
5. Veškeré tyto Služby s ubytováním spojené, jakož i cena za jejich poskytování, podléhají samostatnému ujednání mezi Ubytovatelem a Hostem. Cena za poskytování těchto služeb není zahrnuta v Úplatě.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Ubytovatel je povinen poskytnout Hostovi přechodně ubytování na ujednanou dobu, a to za Úplatu.
2. Ubytovatel odevzdá Hostu ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
3. Host je povinen zaplatit Ubytovateli Úplatu za poskytnuté ubytovací služby, ve výši a způsobem stanoveným těmito Podmínkami či jiným ujednáním Smluvních stran.
4. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení Hotelu a využívat Služby s ubytováním spojené.
5. Host je povinen nahlásit svůj příjezd do Hotelu a oprávněn začít využívat ubytovací služby v Den příjezdu, a to od 15:00 do 20:00. Host je povinen opustit ubytovací prostory a předat je zpět Ubytovateli, a to nejpozději v den svého odjezdu, nejpozději do 11:00 (vyklizení pokoje).
6. Host je povinen užívat ubytovací prostory, jakož i prostory, ve kterých dochází k poskytování služeb s ubytováním spojených způsobem obvyklým. Host je povinen předcházet škodě na vybavení Hotelu jakož i dalších svěřených věcech.
7. Host je povinen respektovat práva ostatních ubytovaných hostů a chovat se důstojně, jak ve vztahu k ostatním hostům Hotelu, tak k hotelovému personálu.
8. Host je povinen dodržovat noční klid. Za tímto účelem je povinen učinit veškerá opatření, aby z jeho strany nedocházelo k rušení ostatních ubytovaných hostů v Hotelu, a to zejména po 23:30 hod. večer.
9. Pokud je Doprovázející osobou nezletilý mladší 18 let, je povinností Hosta zajistit, aby se nezletilý zdržoval v Hotelu výhradně pod jeho dozorem, resp. dozorem plně svéprávné osoby, kterou Host uváženě dozorem pověří.
10. Host odpovídá za škody, způsobené v příčinné souvislosti s jeho jednáním či v důsledku jednání osob, které jsou mu zákonem svěřeny do péče, a to jak Ubytovateli či třetím osobám.
11. Host je oprávněn vnášet do Hotelu domácí zvířata – psa, a to za příslušný poplatek nad rámec Úplaty, který činí 100,- Kč za jeden den pobytu psa v Hotelu.
12. Host se zavazuje dodržovat zákaz kouření v celém objektu Hotelu. V případě porušení těchto povinností je Host povinen uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
13. V případě porušení některé z výše uvedených povinností Hosta je Ubytovatel oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit. V takovém případě náleží Ubytovateli smluvní pokuta ve výši Úplaty. Ubytovatel je oprávněn jednostranně započíst na takový svůj nárok Zálohu.
14. Nad rámec výše uvedeného je Ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

(i) Host užívá ubytovací zařízení za jiným účelem, než ke kterému je toto určeno;
(ii) Host jinak narušuje bezpečnost a pořádek Hotelu, chová se hrubým způsobem k zaměstnancům Hotelu, je zřetelně pod vlivem alkoholu či drog, když takový jeho stav narušuje dobré jméno Ubytovatele či pokojné užívání Hotelu ostatními hosty; či
(iii) Host trpí infekční chorobou.

15. V případě, že smlouva o ubytování byla uzavřena na období delší než jeden (1) rok, má Host ve smyslu ust. § 1867 NOZ právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu. Je nutné, aby tak učinil písemně. Právo Hosta odstoupit od smlouvy je nutné využít ve lhůtě 14 dnů poté, co byl Ubytovatelem vyzván k zaplacení kterékoli další platby spojené s ubytováním.

IX. Odpovědnost za vnesené věci
1. Ubytovatel odpovídá za škodu na věci, resp. věcech, kterou Host, případně Doprovázející osoba vnesla do Prostor vyhrazených k ubytování.
2. Host bere na vědomí, že Ubytovatel poskytuje službu úschovy věcí vyšší hodnoty, zejména pak cenností. Pro případ, že Host vnese do Hotelu cennost či věc, jejíž výše přesahuje 50 000,- Kč, je povinen požádat personál Hotelu o převzetí takové věci do úschovy; v opačném případě Ubytovatel za škodu na takové věci neodpovídá. Trezor je umístěn na hotelové recepci.
3. Povinnost Ubytovatele nahradit škodu se dále nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata.
4. Ubytovatel je povinen uhradit škodu na vnesených věcech, avšak pouze do výše odpovídající stonásobku výše ceny ubytování za jeden den.
5. Host je povinen uplatnit právo na náhradu škody u Ubytovatele bez zbytečného dokladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se Host o škodě musel dozvědět.

X. Závěrečná ustanovení

1. Rozhodné právo. Smlouva a tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právem a právním řádem České republiky.
2. Změny Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky.
3. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření Smlouvy.
4. Promlčení práv. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě šesti (6) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5. Vyloučení některých ustanovení. Smluvní strany vylučují aplikaci pravidla contra proferentem na Smlouvu.
6. Povinnost k náhradě nemajetkové újmy. Při vzniku povinnosti nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.
7. Zákaz postoupení. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany.
8. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.

V Praze, dne 30.12.2017

Šumava accomodation s.r.o.
Ing. Zbyněk KLOSE, PhD.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti Šumava accomodation s.r.o.

DEFINICE POJMŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je obchodní společnost Šumava accomodation s.r.o., se sídlem č.p. 26, 385 01 Kubova Huť, IČ: 052 88 754, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 261272 (dále jen jako „Hotel Kristian“ nebo „Zpracovatel“).

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tedy v prvé řadě zájemce o ubytování v Hotelu Kristian (dále jen jako „Host“).

Hotelem se rozumí ubytovací zařízení Hotel Kristian, na adrese Kubova Huť 26, PSČ 385 01, provozované Zpracovatelem.

Doprovázející osobou se rozumí fyzická osoba, jejímž záměrem je být v Hotelu ubytována s tím, že smlouva o (pro)nájmu pokoje bude uzavřena mezi Zpracovatelem a Hostem.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného Subjektu údajů.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů poskytovaných Hosty je vyplývá z platných právních předpisů České republiky, v prvé řadě pak ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen “Zákon o ochraně osobních údajů” nebo “ZoOU“).

Zpracovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hotel Kristian zpracovává osobní údaje Hostů v následujícím rozsahu:

  • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, adresa místa trvalého pobytu v zahraničí, rodné číslo a datum narození, registrační značka osobního automobilu;
  • datum příjezdu a odjezdu Hosta;
  • popisné údaje: bankovní spojení, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu;
  • citlivé osobní údaje: státní příslušnost.

Hotel Kristian zpracovává výše uvedené údaje v rozsahu nezbytném ke splnění účelu rezervace Hosta a jeho pobytu v Hotelu.

Hotel Kristian dále zpracovává také údaje jemu dobrovolně poskytnuté Doprovázející osobou. Poskytnutím souhlasu Doprovázející osoby ke zpracování jejích osobních údajů není podmíněno poskytnutí ubytovacích služeb.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hotel Kristian zpracovává výše uvedené osobní údaje získané se souhlasem Hosta za účelem evidence jeho rezervace v návaznosti na žádost Hosta k pobytu v Hotelu, vyřizování jednotlivých požadavků Hosta v průběhu jeho pobytu, zajištění řádného poskytování služeb ze strany Zpracovatele v průběhu pobytu Hosta v Hotelu, vytváření klientské databáze, jakož i řádného vedení domovní knihy, a to ve smyslu ust. § 101 zk. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění („ZoPC“) či evidenční knihy ve smyslu ust. § 3, odst. 4 zk. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Hostů rovněž za účelem řešení sporů, vypořádání pohledávek či vymáhání pohledávek nebo za účelem plnění jiné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy; Host tímto vyslovuje svůj souhlas také s tímto účelem zpracování údajů.

Zpracování osobních údajů je automatizované, prováděné vlastními zaměstnanci Zpracovatele či přímo Zpracovatelem.

Ze strany Zpracovatele nebude docházet k předávání údajů třetím stranám, s výjimkou příslušných orgánů státní správy, a to za účelem odvedení ubytovacích a lázeňských poplatků.

POVINNOSTI HOSTA

Host bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zpracovatele o změně ve svých osobních údajích. Host je oprávněn kontrolovat a měnit své osobní údaje, a to písemně, formou dopisu zaslaného na adresu sídla Zpracovatele zapsaného v obchodním rejstříku vedeném příslušným rejstříkovým soudem, či prostřednictvím datové zprávy.

Host prohlašuje, že souhlas uděluje pro všechny výše uvedené údaje a je si vědom svých práv podle ustanovení § 11, § 12 a § 21 ZoOU, jakož současně prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU, LIKVIDACE ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Host dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv bezplatně odvolat, a to e-mailem nebo písemně.

Host je oprávněn požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Požádá-li Host o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zpracovatel povinen tuto informaci předat. Zpracovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Údaje poskytnuté Hostem uchovává Zpracovatel pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po splnění účelu, pro který jsou data zpracovávána, jakož i poté, co dojde k odvolání souhlasu Host s jejich zpracováním, dochází k jejich odstranění z databáze, a to nejdéle ve lhůtě 1 měsíce od doby, kdy pomine důvod jejich zpracování, či kdy dojde k odvolání předmětného souhlasu.

Nad rámec výše uvedeného bere Host na vědomí, že zákonnou povinností Zpracovatele je ve smyslu ust. § 101, odst. 4 ZoPC uchovávat záznamy v domovní knize po dobu šesti (6) let od provedení posledního zápisu. Host s takovou délkou uchování osobních údajů v domovní knize souhlasí.

V Praze dne 30.12.2017

Šumava accomodation s.r.o.

Ing. Zbyněk KLOSE, PhD.