Všeobecné obchodní podmínky

upravující používání ubytovacích služeb
(dále též jen “Podmínky”)
obchodní společnosti
Šumava accomodation s.r.o.
IČO: 052 88 754
sídlem č.p. 26, 385 01 Kubova Huť,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 261272

I. Definice pojmů
Podmínky je označení pro tento dokument, který je svou povahou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 a násl. zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („NOZ“). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, která byla uzavřena mezi Ubytovatelem a Hostem.

Ubytovatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí obchodní společnost Šumava accomodation s.r.o.
IČO: 052 88 754, sídlem č.p. 26, 385 01 Kubova Huť, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 261272. Ubytovatel je provozovatelem hotelu na adrese Kubova Huť 26, PSČ 385 01.

Hotelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ubytovací zařízení Hotel Kristian, na adrese Kubova Huť 26, PSČ 385 01.

Doprovázející osobou se rozumí fyzická osoba, jejímž záměrem je být v Hotelu ubytována s tím, že smlouva o (pro)nájmu pokoje bude uzavřena mezi Zpracovatelem a Hostem.

Prostory vyhrazené k ubytování se pro účely těchto Podmínek rozumí výhradně pokoj v Hotelu, který byl Ubytovatelem Hostu poskytnut k užívání.

Smluvními stranami se pro účely těchto Podmínek rozumí Ubytovatel a Host.

II. Všeobecné obchodní podmínky
1. Tyto Podmínky upravují používání ubytovacího zařízení, tedy Hotelu Kristian, jakož i služeb s ubytováním v Hotelu souvisejících.

III. Smluvní strany
1. Ubytovací služby Hotelu či služby s ubytováním související, využívá Host a případně též Doprovázející osoba, či osoby.
2. Speciální, individuální podmínky nejsou součástí těchto Podmínek, nýbrž podléhají samostatnému ujednání mezi Ubytovatelem, Hostem či třetími stranami.

IV. Uzavření smlouvy o ubytování
1. Host je oprávněn poptat ubytovací či jiné služby poskytované Ubytovatelem osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či v jiné ústní či písemné formě, prostřednictvím kontaktního formuláře, umístěného na internetových stránkách https://www.kristian1000.cz/kontakt-hotel-kristian-kubova-hut/, či použitím rezervačního formuláře umístěného na internetových stránkách www.kristian1000.cz či smluvního partnera Ubytovatele www.booking.com.
1.1. Smlouva uzavřená za přítomnosti smluvních stran
V případě, že je o uzavření smlouvy o ubytování jednáno osobně za účasti Hosta a osoby oprávněné zastupovat Ubytovatele, je smlouva o ubytování uzavřena bezodkladnou akceptací nabídky ze strany Hosta.
1.2. Smlouva uzavřená v nepřítomnosti smluvních stran
V návaznosti na požadavek Hosta učiněný zejména telefonicky, prostřednictvím e-mailu či v jiné písemné formě, nebo požadavek zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, umístěného na internetových stránkách https://www.kristian1000.cz/kontakt-hotel-kristian-kubova-hut/, zašle Ubytovatel Hostovi nabídku na ubytovací a jiné služby, která zohledňuje požadavek Hosta a aktuální možnosti Ubytovatele. Takové jednání ze strany Ubytovatele je považováno za návrh na uzavření smlouvy o ubytování, ve smyslu ust. § 1731 a násl. NOZ (dále jen jako „Nabídka“).
Nabídka musí minimálně obsahovat závazek Ubytovatele poskytnout Hostovi ubytování v blíže specifikovaném pokoji či pokojích, dobu, na kterou se ubytování sjednává a výši úplaty spojenou se službami, které jsou předmětem Nabídky.
V případě písemné Nabídky je její součástí také lhůta, ve které musí být Nabídka ze strany Hosta přijata. V případě neuvedení lhůty činí tato lhůta 3 pracovní dny. Za přijetí Nabídky Hostem bude považováno jakékoli jednání Hosta, v ústní či písemné formě, z jehož obsahu bude možné bez větších pochybností vyvodit, že Host Nabídku přijal.
V případě, že Ubytovatel neobdrží ve lhůtě pro přijetí Nabídky souhlas ze strany Hosta, Nabídka bez dalšího zaniká s tím, že Ubytovatel není takovou Nabídkou nadále vázán.
Smlouva o ubytování vznikne v okamžiku, kdy Ubytovatel prokazatelně obdrží souhlasný projev vůle Hosta s Nabídkou („Vznik smlouvy“).
Smlouva o ubytování je uzavírána na dobu určitou, počínaje dnem, který byl smluvními stranami sjednán jako den příjezdu Hosta („Den příjezdu“) a končí dnem, který byl smluvními stranami ujednán jako den odjezdu Hosta.

1.3. Smlouva uzavřená prostřednictvím systému booking.com
Rezervací přes Booking.com vstupuje Host do přímého smluvního vztahu s Ubytovatelem.
Uveřejnění poskytovaných služeb na serveru Booking.com je považováno za návrh na uzavření smlouvy o ubytování ve smyslu ust. § 1731 a násl. NOZ („Nabídka“).
Provedení rezervace ze strany Hosta prostřednictvím internetových stránek booking.com je považováno za akceptaci Nabídky a tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o ubytování.

V. Úplata za ubytování
1. Aktuální výše úplaty za ubytovací služby, resp. veškeré služby poskytované Ubytovatelem, je příkladmo uvedena v ceníku uveřejněném na internetových stránkách https://www.kristian1000.cz/kdyz-prijde-na-penize/. Ceny uvedené na výše uvedených serverech jsou pouze orientační s tím, že Ubytovatel je oprávněn jejich výši jednostranně upravovat. Konečná výše úplaty za služby poskytované Ubytovatelem je stanovena výší úplaty, uvedené v Nabídce, která byla Hostem přijata výše uvedeným způsobem.
2. Host má nárok požadovat, aby mu služby Ubytovatele byly poskytnuty za úplatu, která je obsahem Nabídky, a to v případě její včasné akceptace („Úplata“). Celková výše úplaty je tvořena částkou, účtovanou Ubytovatelem za poskytnutí služeb, navýšenou o míru daně z přidané hodnoty, jejíž je Ubytovatel plátcem, jakož i částku, která odpovídá správním či jiným poplatkům, které je Ubytovatel na základě zákona povinen odvádět (např. rekreační poplatek).
3. V případě provedení rezervace přes internetové stránky booking.com má Host právo na výši úplaty zveřejněnou v okamžiku provedené rezervace.
4. Ubytovatel má právo jako garanci úhrady Úplaty ze strany Hosta požadovat, aby Host dal Ubytovateli peněžitou zálohu na úhradu Úplaty za poskytované služby, a to ve výši 200,- Kč („Záloha“).
5. V případě, že Záloha nebude ze strany Hosta uhrazena ve výši, lhůtě a způsobem ujednaným mezi smluvními stranami, má Ubytovatel právo od smlouvy o ubytování odstoupit.
6. Host se zavazuje uhradit Úplatu nejpozději k poslednímu dni, ve kterém využíval služeb Ubytovatele, tedy před svým odchodem z Hotelu. Od konečné výše Úplaty bude odečtena Záloha, kterou Host Ubytovateli v předstihu před konečnou úhradou složil. Pozdější úhrada podléhá samostatné dohodě mezi Ubytovatelem a Hostem.
7. Úplata za poskytnuté služby je hrazena v českých korunách. V případě, že je přáním Hosta uhradit Úplatu v jiné měně, podléhá taková skutečnost samostatné úmluvě mezi Ubytovatelem a Hostem. Ubytovatel je v takovém případě povinen sdělit Hostu výši směnného kurzu, za jehož použití je připraven platbu v jiné měně akceptovat.

VI. Storno podmínky
1. Host je oprávněn písemně od smlouvy o ubytování v období od Vzniku smlouvy do Dne příjezdu odstoupit, a to bez uvedení důvodu.
2. V případě doručení písemného odstoupení Hosta od smlouvy o ubytování, a to ve lhůtě kratší než 14 kalendářních dní přede Dnem příjezdu, je Host povinen zaplatit Ubytovateli smluvní pokutu odpovídající výši složené Zálohy, která byla mezi Smluvními stranami ujednána.
3. V případě, že Host složil Ubytovateli Zálohu, je Ubytovatel oprávněn její výši bez dalšího jednostranně započíst oproti jeho nároku na úhradu smluvní pokuty.

VII. Služby s ubytováním spojené
1. Ubytovatel nad rámec ubytovacích služeb nabízí hostům níže uvedené služby.
2. Host je oprávněn užívat hotelový bazén.
3. Host je dále oprávněn užívat wellness s vířivkou a saunu („Služby“).
4. Hostům je dále nabízena možnost stravování v hotelové restauraci.
5. Veškeré tyto Služby s ubytováním spojené, jakož i cena za jejich poskytování, podléhají samostatnému ujednání mezi Ubytovatelem a Hostem. Cena za poskytování těchto služeb není zahrnuta v Úplatě.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Ubytovatel je povinen poskytnout Hostovi přechodně ubytování na ujednanou dobu, a to za Úplatu.
2. Ubytovatel odevzdá Hostu ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
3. Host je povinen zaplatit Ubytovateli Úplatu za poskytnuté ubytovací služby, ve výši a způsobem stanoveným těmito Podmínkami či jiným ujednáním Smluvních stran.
4. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení Hotelu a využívat Služby s ubytováním spojené.
5. Host je povinen nahlásit svůj příjezd do Hotelu a oprávněn začít využívat ubytovací služby v Den příjezdu, a to od 15:00 do 20:00. Host je povinen opustit ubytovací prostory a předat je zpět Ubytovateli, a to nejpozději v den svého odjezdu, nejpozději do 11:00 (vyklizení pokoje).
6. Host je povinen užívat ubytovací prostory, jakož i prostory, ve kterých dochází k poskytování služeb s ubytováním spojených způsobem obvyklým. Host je povinen předcházet škodě na vybavení Hotelu jakož i dalších svěřených věcech.
7. Host je povinen respektovat práva ostatních ubytovaných hostů a chovat se důstojně, jak ve vztahu k ostatním hostům Hotelu, tak k hotelovému personálu.
8. Host je povinen dodržovat noční klid. Za tímto účelem je povinen učinit veškerá opatření, aby z jeho strany nedocházelo k rušení ostatních ubytovaných hostů v Hotelu, a to zejména po 23:30 hod. večer.
9. Pokud je Doprovázející osobou nezletilý mladší 18 let, je povinností Hosta zajistit, aby se nezletilý zdržoval v Hotelu výhradně pod jeho dozorem, resp. dozorem plně svéprávné osoby, kterou Host uváženě dozorem pověří.
10. Host odpovídá za škody, způsobené v příčinné souvislosti s jeho jednáním či v důsledku jednání osob, které jsou mu zákonem svěřeny do péče, a to jak Ubytovateli či třetím osobám.
11. Host je oprávněn vnášet do Hotelu domácí zvířata – psa, a to za příslušný poplatek nad rámec Úplaty, který činí 100,- Kč za jeden den pobytu psa v Hotelu.
12. Host se zavazuje dodržovat zákaz kouření v celém objektu Hotelu. V případě porušení těchto povinností je Host povinen uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
13. V případě porušení některé z výše uvedených povinností Hosta je Ubytovatel oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit. V takovém případě náleží Ubytovateli smluvní pokuta ve výši Úplaty. Ubytovatel je oprávněn jednostranně započíst na takový svůj nárok Zálohu.
14. Nad rámec výše uvedeného je Ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

(i) Host užívá ubytovací zařízení za jiným účelem, než ke kterému je toto určeno;
(ii) Host jinak narušuje bezpečnost a pořádek Hotelu, chová se hrubým způsobem k zaměstnancům Hotelu, je zřetelně pod vlivem alkoholu či drog, když takový jeho stav narušuje dobré jméno Ubytovatele či pokojné užívání Hotelu ostatními hosty; či
(iii) Host trpí infekční chorobou.

15. V případě, že smlouva o ubytování byla uzavřena na období delší než jeden (1) rok, má Host ve smyslu ust. § 1867 NOZ právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu. Je nutné, aby tak učinil písemně. Právo Hosta odstoupit od smlouvy je nutné využít ve lhůtě 14 dnů poté, co byl Ubytovatelem vyzván k zaplacení kterékoli další platby spojené s ubytováním.

IX. Odpovědnost za vnesené věci
1. Ubytovatel odpovídá za škodu na věci, resp. věcech, kterou Host, případně Doprovázející osoba vnesla do Prostor vyhrazených k ubytování.
2. Host bere na vědomí, že Ubytovatel poskytuje službu úschovy věcí vyšší hodnoty, zejména pak cenností. Pro případ, že Host vnese do Hotelu cennost či věc, jejíž výše přesahuje 50 000,- Kč, je povinen požádat personál Hotelu o převzetí takové věci do úschovy; v opačném případě Ubytovatel za škodu na takové věci neodpovídá. Trezor je umístěn na hotelové recepci.
3. Povinnost Ubytovatele nahradit škodu se dále nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na živá zvířata.
4. Ubytovatel je povinen uhradit škodu na vnesených věcech, avšak pouze do výše odpovídající stonásobku výše ceny ubytování za jeden den.
5. Host je povinen uplatnit právo na náhradu škody u Ubytovatele bez zbytečného dokladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se Host o škodě musel dozvědět.

X. Závěrečná ustanovení

1. Rozhodné právo. Smlouva a tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právem a právním řádem České republiky.
2. Změny Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky.
3. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření Smlouvy.
4. Promlčení práv. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě šesti (6) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5. Vyloučení některých ustanovení. Smluvní strany vylučují aplikaci pravidla contra proferentem na Smlouvu.
6. Povinnost k náhradě nemajetkové újmy. Při vzniku povinnosti nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.
7. Zákaz postoupení. Práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany.
8. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.

V Praze, dne 30.12.2017

Šumava accomodation s.r.o.
Ing. Zbyněk KLOSE, PhD.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Informace hostům Hotelu Kristian ve věci zpracování Vašich osobních údajů; právo na přístup k informacím o Vašich osobních údajích

Kdo zpracovává mnou poskytnuté osobní údaje?

Správcem osobních údajů je:
obchodní společnost Šumava accomodation s.r.o.
se sídlem č.p. 26, Kubova Huť, PSČ 385 01
IČ: 052 88 754
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 26985

Koho mohu kontaktovat v případě mých dotazů týkajících se zpracování osobních údajů?

V případě Vašich dotazů se prosím obracejte na paní:

Kateřina HUDEČKOVÁ e-mail: info@kristian1000.cz tel.: +420 776 699 074

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Účel zpracování

Kategorie Osobních údajů

Délka zpracování

Zajištění ubytovacích služeb hostů, vedení evidence hostů (domovní knihy)

Rezervace stolů v hotelové restauraci, zajištění cateringových služeb

Registrace a účast ve věrnostním programu, zasílání obchodních sdělení

Jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, údaje z občanského průkazu či cestovního dokladu, registrační značka automobilu, státní příslušnost, e-mailová adresa, telefonní číslo

Po dobu pobytu hostů

Archivace:
4 roky u tuzemských hostů, 6 let u hostů zahraničních

Po dobu trvání členství ve věrnostním programu

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemci osobních údajů jsou státní orgány a třetí strany, zajišťující administrativní a technickou podporu Správci, zejména pak:

 • Policie České republiky;
 • JMB EkoTax s.r.o., se sídlem Praha 4 – Záběhlice, Jihovýchodní II 759/14, PSČ 141 00, IČ: 285 02 221.
Na základě jakého právního titulu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány:

 • za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou (smlouva o ubytovacích službách);
 • plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují (archivace, vedení evidence hostů,
 • informační povinnost, součinnost s dozorovým orgánem);
 • na základě oprávněného zájmu správce; a
 • na základě souhlasu zákazníků se zpracováním osobních údajů.
Může Správce zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu? Ano, avšak pouze za účelem:
 • plnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů (daňové či účetní povinnosti);
 • oprávněných zájmů Správce, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami.
Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze podobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou v případě tuzemských subjektů údajů vymazány po uplynutí 4 letech a v případě zahraničních subjektů údajů po uplynutí 6 letech.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou likvidovány v návaznosti na písemný požadavek subjektu údajů, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíc od obdržení takového požadavku.

Obecně jsou Vaše osobní údaje odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@kristian1000.cz, telefonicky +420 776 699 074.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které případně zpracováváme na základě jiného právního titulu.

A co sociální sítě?

Naše stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za sběr, používání, uchovávání, sdílení ani poskytování dat a informací takovými třetími stranami. Pokud poskytnete informace na stránkách třetích stran, budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů a podmínky poskytování služeb takových stránek. Před poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme si nejdříve přečíst zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které jste navštívili.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemců, osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Vaším právem je zejména:

 • udělený souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat;
 • osobní údaje opravit či doplnit vždy, kdy dojde k jejich změně a informovat příslušné orgány SVJ o takové změně;
 • žádat omezení zpracování;
 • vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu;
 • mít přístup k osobním údajům;
 • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva „být zapomenut“).
Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů je Vaším právem podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Praze dne 25. 05. 2018

____________________________________

Šumava accomodation s.r.o. Zbyněk KLOSE

Poslední volné termíny v červenci

Dvoulůžkový pokoj Komfort – 17.-20. a 27.-31.
Dvoulůžkový pokoj Economy – 17.-20. a 28.-31.

Rezervovat